Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Ponúkame

Pri poskytovaní odborných, obslužných a ďalších činnosti sa riadime zákonom číslo 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vznení neskorších právnych predpisov:

poskytujeme

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo, ktorého súčasťou je aj poskytovanie pomoci pri ochrane práv a právom chránených záujmov prijímateľa
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,
  • prepravnú službu
  • od 1.10.2018 ošetrovateľskú starostlivosť v zmysle § 22 zákona osociálnych službách pre 50 prijímateľov

utvárame podmienky na úschovu cenných vecí,

zabezpečujeme

►z ďalších činnosti ponúkame