Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Prepravná služba

Prepravná služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným  postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou  schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Kto môže požiadať o poskytovanie prepravnej služby?

Fyzická osoba,  ktorá:

  1. je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom na základe posudku  príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu
  2. má nepriaznivý zdravotný stav na základe potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu

Čo ponúkame rodinám prijímateľov?

Prepravná služba zabezpečuje odľahčenie rodinných príslušníkov pri preprave prijímateľov  sociálnej služby  pri návšteve lekára, nemocnice, pri vybavovaní úradných  záležitosti a pod.

 

Kde sa prepravná služba poskytuje?

Prepravná služba sa poskytuje na území SR, v katastri obce Novoť a v jej okolí  do vzdialenosti  50 km bežne. Nad túto vzdialenosť len vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom súhlase štatutárneho zástupcu poskytovateľa.  

 

Kedy sa prepravná služba poskytuje?

Prevádzková doba pre prepravnú službu  je od  07:00 hod. do 15:00 hod. v pracovné dni.   Vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom súhlase poskytovateľa môže byť poskytnutá  aj v inom čase.

 

Čo je potrebné, aby fyzická osoba mohla využívať prepravnú službu?

Žiadateľ o prepravnú službu  minimálne  5 pracovných dní pred jej prvým poskytnutím predloží poskytovateľovi  žiadosť o poskytnutie prepravnej služby s prílohami. Na základe týchto dokladov bude s ním uzatvorená „zmluva o poskytnutí prepravnej služby“, ktorá oprávňuje prijímateľa využívať prepravnú službu.

Prijímateľ prepravnej služby, ktorý podpísal zmluvu o poskytnutí prepravnej služby a chce využívať prepravnú službu, nahlasuje  objednávku na prepravu telefonicky alebo osobne, najmenej   24 hodín vopred na tel. číslach 043/559 01 97 alebo 55 24 287. 

V deň objednávky sa môže prepravná služba poskytnúť len v prípade, že je voľné služobné motorové vozidlo alebo nie je využitá kapacita vozidla.

 

Aká je úhrada za poskytovanie prepravnej služby?

Úhrada za prepranú službu sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti – počet km a výšky úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti.

Dĺžka prepravnej vzdialenosti sa ráta zo stanovišťa – sídlo CSS STUDIENKA,  do cieľového   miesta určenej objednávky (adresa vyzdvihnutia) a následne do miesta určeného prijímateľom  a späť na stanovište.

K úhrade za prepravu sa pripočíta stojné ako násobok počtu hodín státia (čakania) a hodinovej sadzby.  Podrobnejšie su sumy upravené v cenníku.

 

  • Informácie pre žiadateľa
  • Informácie o počte občanov, ktorým sa poskytuje prpervaná služba
  • Tlačiva žiadosti a príloh