Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Podmienky prijatia do zariadenia

Občan je prijímaný do  CSS STUDIENKA v zmysle platnej legislatívy (zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov)

 

KROK 1:  Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v ZPS, DSS a ŠZ

V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v:
 

a) zariadení pre seniorov,   dovŕšil  dôchodkový  vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby 

 • podá   žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný obecný (mestský)  úrad v mieste trvalého bydliska;
 • Obec alebo mesto vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,  v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný;
 • Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov požiada občan obec (mesto)  alebo ním vybraného verejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby

 

 b) domove sociálnych služieb nedovŕšil  dôchodkový vek a má  zdravotné postihnutie rôzneho druhu a ich kombinácie

 • podá  žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  doplnenú o doklady o nepriaznivom zdravotnom stave (fotokópie lekárskych vyšetrení,  prepúšťaciu správu alebo lekársky nález) na príslušný VUC v mieste trvalého bydliska žiadateľa.  V našom kraji je to: Žilinský samosprávny kraj,  oddelenie sociálnych služieb, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina;
 • samosprávny kraj (vyšší územný celok)  vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný a zašle ho na adresu žiadateľa;
 • Po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti si občan  vyšší územný celok  alebo ním vybraného verejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby
 
c) špecializovanom  zariadení   a ma zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
 • podá  žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  doplnenú o doklady o nepriaznivom zdravotnom stave (fotokópie lekárskych vyšetrení,  prepúšťaciu správu alebo lekársky nález) na príslušný VUC v mieste trvalého bydliska žiadateľa.  V našom kraji je to: Žilinský samosprávny kraj,  oddelenie sociálnych služieb, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina;
 • samosprávny kraj (vyšší územný celok)  vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný a zašle ho na adresu žiadateľa;
 • Po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti si občan  vyšší územný celok  alebo ním vybraného verejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby

 

KROK 2:  Podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby - tlačivá na stiahnutie

 • CSS STUDIENKA doručenú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby zaeviduje, pridelí jej číslo. Následne ju posúdi v prípade, že nie je kompletná vyžiada jej doplnenie. 
 • v  prípade, že v CSS STUDIENKA  je vhodné voľné miesto a fyzická osoba  podala  kompletnú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby, zariadenie  oznámi túto skutočnosť žiadateľovi  listom v ktorom, fyzickej osobe oznámi dátum začatia poskytovania sociálnej služby;
 • CSS STUDIENKA poskytne občanovi dostatočne dlhý čas (minimálne 7 dní) na vybavenie všetkých náležitosti spojených s nástupom do zariadenia
 • v liste (pozvaní)  sa uvedú aj všetky doklady, lekárske vyšetrenia a osobné veci, ktoré sú nevyhnutné k nástupu a pobytu občana v centre sociálnych služieb

 

KROK 3:  Začatie poskytovania sociálnej služby (nástup do zariadenia)

Bezprostredne po príchode do CSS STUDIENKA  bude s  občanom uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších právnych predpisov a budú dohodnuté ďalšie náležitosti spojené s poskytovaním sociálnej služby v našom zariadení.

Vzhľadom na túto skutočnosť nám občan predloží:

 • platný občiansky  preukaz
 • Pri pobytovej forme poskytovania sociálnej služby, v deň začatia poskytovania sociálnej služby aj doklady o príjmových a majetkových pomerov ak došlo k zmene  príjmu (majetku) v čase od podania žiadosti a Potvrdenie od ošetrujúceho lekára

 ►V snahe zabezpečiť, čo možno najkvalitnejšie poskytovanie pobytových sociálnych služieb  v  našom zariadení odporúčame v deň začatia poskytovania sociálnej služby predložiť:

 1. osobný dotazník klienta
 2. vyhlásenie o usporiadaní pohrebu s podpisom overeným na matrike
 3. vyhlásenie o prevzatí osobných vecí s podpismi overenými na matrike
 4. preukaz ŤZP
 5. preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 6. zdravotnú dokumentáciu

Občan by si mal so sebou priniesť:

►naordinované lieky (minimálne na 3 dni),

►hygienické potreby, obuv, bielizeň a šatstvo v primeranom množstve, ktoré bude  potrebovať počas pobytu v domove, zoznam odporúčaných vecí

►okuliare, zdravotné a ortopedické pomôcky (ak takéto používa)

►hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytovanú sociálnu službu, na úhradu svojich potrieb (najmä doplatkov za lieky)

 

Viac informácií vám poskytne sociálna pracovníčka  na telefónných číslach 043/ 55 24 287 albo 043/5590 197 kl.105

 

Na stiahnutie (PDF):

Podmienky prijatia