Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb

►Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách určuje v  § 9 a v prílohe č. 2 podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby.

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sú nástrojom na hodnotenie a zároveň zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb.

►Kvalitné sociálne služby sú také, ktoré umožnia prijímateľom sociálnych služieb žiť kvalitný život a byť spokojní. Konkrétne ide o to, aby prijímatelia boli tí, ktorí rozhodujú o tom, čo potrebujú a ľudia, ktorí s nimi pracujú im pomáhali hľadať cestu, ako to naplniť.

I.Oblasť: PROCEDURÁLNE PODMIENKY
1.1 kritérium: Účel a obsah poskytovania sociálnej služby (strategická vízia, poslanie, ciele) a prístup k prijímateľovi sociálnej služby
1.2 kritérium: Dostupnosť sociálnej služby pre každého žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie sociálnej služby ustanovené týmto zákonom
1.3 kritérium: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
1.4 kritérium: Účel a odborné zameranie metód, techník a postupov pri poskytovaní odborných činností vymedzených pre daný druh sociálnej služby
1.5 kritérium: Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby alebo postupy a pravidlá individuálnej práce s prijímateľom sociálnej služby
1.6 kritérium: Aktivizácia prijímateľa sociálnej služby a sieťovanie ďalšej podpory
1.7 kritérium: Podpora pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti a prevencia v oblasti zdravia
1.8 kritérium: Prevencia krízových situácií a práca s rizikom v sociálnych službách. Používanie prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia.
1.9 kritérium: Ochrana pred zlým zaobchádzaním
1.10 kritérium: Zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby (najmä prostredie, starostlivosť, strava a podobne), využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby
1.11 kritérium: Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb a schopností
1.12 kritérium: Právo slobodne komunikovať a právo na nenarušovanie osobného priestoru
1.13 kritérium: Právo na nezávislý spôsob života s primeranou podporou
1.14 kritérium: Právo na uplatňovanie spôsobilosti na právne úkony
1.15 kritérium: Dôverník v sociálnych službách
   
II. Oblasť: PERSONÁLNE PODMIENKY
2.1 kritérium: Personál poskytovateľa sociálnej služby je vyškolený v oblasti základných ľudských práv a aktívne ich aplikuje pri poskytovaní sociálnej služby
2.2 kritérium: Štruktúra a počet pracovných miest a kvalifikačné predpoklady na ich plnenie sú v súlade s § 84. Počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnej služby a ich potrebám.
2.3 kritérium: Prijímanie zamestnancov a zaškoľovanie zamestnancov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
2.4 kritérium: Ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňa vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia
2.5 kritérium: Program supervízie u poskytovateľa sociálnej služby
   
III. Oblasť: PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
3.1 kritérium: Priestory poskytovateľa sociálnej služby spĺňajú požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú priestorové, technické a hygienické podmienky prevádzkovania sociálnej služby
3.2 kritérium: Prijímatelia pobytovej sociálnej služby majú primerané a dobré podmienky na bývanie a právo na nenarušovanie osobného priestoru.
3.3 kritérium: Prijímateľom pobytovej sociálnej služby je poskytovaná primeraná strava, nezávadná pitná voda a zabezpečované oblečenie, ktoré vyhovuje ich potrebám a preferenciám
3.4 kritérium: Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje stimulujúce prostredie priaznivé pre aktivizáciu prijímateľov sociálnej služby a disponuje dostatočným vybavením pre aktivizáciu prijímateľov
3.5 kritérium: Určenie pravidiel prijímania darov