Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe (od 1.1.2015 fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku) , ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách   v znení neskorších právnych predpisov

V domove sociálnych služieb sa:
a)  poskytuje 
-    pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
-    sociálne poradenstvo
-    sociálna rehabilitácia
-    ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
-    osobné vybavenie
b) zabezpečuje 
-   pracovná terapia
-   záujmová činnosť
-   ošetrovateľská starostlivosť
c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

 

CSS STUDIENKA poskytuje sociálnú službu v domove sociálnych služieb formou celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 30 prijímateľov

 

  • Informácie pre žiadateľa
  • Informácie o aktuálnom počte prijímateľov, voľných miestach a žiadateľoch 
  • Tlačiva žiadosti a príloh