Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov  a má zdravotné postihnutie , ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,  pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa:
a)  poskytuje  
-    pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
-    sociálne poradenstvo
-    sociálna rehabilitácia
-    ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
-    osobné vybavenie
b) zabezpečuje 
-    rozvoj pracovných zručností
-    záujmová činnosť
-    ošetrovateľská starostlivosť
c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

 

CSS STUDIENKA poskytuje sociálnú službu v špecializovanom zariadení formou celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 59 prijímateľov

  • Informácie pre žiadateľa
  • Informácie o aktuálnom počte prijímateľov, voľných miestach a žiadateľoch
  • Tlačiva žiadosti a príloh