Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Jedáleň

 V jedálni sa  poskytuje podporná sociálna služba - stravovanie fyzickej osobe,  ktorá:

 - nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

-  má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,

-  dovŕšila dôchodkový vek.

V jedálni CSS STUDIENKA  je občanovi poskytované stravovanie formou osobného odberu do vlastných nádob (obedárov) vo vopred dohodnutom čase alebo stravovaním v jedálni zariadenia počas poskytovania niektorej z podporných sociálných služieb.

Kapacita je 15 prijímateľov.

Prijímateľ sociánej služby platí za jedlo - obed úhradu v zmysle platného cenníka

 

  • Informácie pre žiadateľa
  • Informácie o aktuálnom počte prijímateľov, voľných miestach a žiadateľoch 
  • Tlačiva žiadosti a príloh