Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Sociálna práca

- je to aj praktická činnosť, je zameraná na predchádzanie alebo riešenie problémov v medziľudských vzťahoch, ktorá smeruje k zlepšovaniu vzájomného prispôsobovania jednotlivcov, skupín a sociálneho prostredia, v ktorom žijú;  k rozvíjaniu sebaúcty a vlastnej zodpovednosti s využitím potenciálu jednotlivcov, medziľudských vzťahov a zdrojov poskytovaných spoločnosťou, bez ohľadu na vek, pohlavie, sexuálne preferencie, sociálnu príslušnosť, zdravotné postihnutie, rasu, kultúru, vierovyznanie. Opierajúc sa o vedecké poznanie ľudského správania zasahuje práve tam, kde prichádza k nezhodám v interakcii ľudí a ich okolia.

Praktická sociálna práca je priamym, zámerným a pripraveným kontaktom sociálneho pracovníka s  klientom, skupinou alebo komunitou za účelom stanovenia sociálnej diagnózy, realizácie sociálnej terapie,  sledovania a hodnotenia výsledkov poskytovanej starostlivosti. Sociálna práca v spojení so sociálnou politikou zabezpečuje sociálnu prevenciu, sociálnu ochranu, sociálnu pomoc, sociálne služby a sociálne poradenstvo.

 

METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE.  

V CSS STUDIENKA sa v rámci sociálnej práce využíva taká metóda, ktorú podľa svojich schopnosti a možností dokáže klient zvládnuť:

 

  • pozorovanie a rozhovor – sú najstaršie metódy sociálnej práce, ktoré spolu úzko súvisia a môžu poskytnúť ucelený obraz o prijímateľovi sociálnej služby. Počas rozhovoru ale i pozorovaním prijímateľa získava sociálny pracovník informácie o jeho súčasnom stave, o jeho problémoch, rodinnej situácií, príbuzných a pod.  Získané informácie využívajú pri určení perspektívy a ďalších možnosti prijímateľa, určenia ďalších krokov pri riešení jeho problému.

 

  • povzbudenie  - prijímateľ  v adaptačnom procese, ale aj prijímateľ, ktorý má nejaký problém je neistý, má strach, bojí sa, že nebude akceptovaný. Pracovníci v priamom kontakte  sa ho snažia povzbudiť, oceniť (pochváliť), uistiť ho, že nie je sám, ....  
  • tréning - učenie, opakovanie,  nácvik. Sociálni pracovníci využívajú najmä tréning pamäti rôznymi cvičenia a hrami.
  • nácvik slušného správania – neustálym opakovaním a pripomínaním viesť prijímateľa k pravidlám slušného správania (pozdraviť, poprosiť, zaklopať na dvere, nenadávať,  ...).
  • metóda ventilácie – dovoliť prijímateľovi, aby sa vyrozprával, dať mu priestor, aby mohol hovoriť o svojich ťažkostiach a problémoch a tak odbúral napätie.