Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Návštevy

Prijímatelia sociálnej služby môžu prijímať návštevy neobmedzene.Je potrebné rešpektovať čas nočného pokoja od 22:00 do 6:00.

Pri mimoriadnych udalostiach môžu byť návštevy zakázané (zákaz návštev orgánmi hygienickej služby, vážne technické a bezpečnostné dôvody, apod.).

Zákaz návštevy môže vydať riaditeľ aj z dôvodu nedôstojného správania návštevníka, ak javí známky nadmerného požitia alkoholu alebo iných omamných látok a ak je predpoklad, že jeho správanie môže ohroziť prijímateľov sociálnej služby.

Prijímateľ sociálnej služby prijíma návštevy v spoločenských priestoroch CSS STUDIENKA alebo vo svojej izbe po predchádzajúcom súhlase spolubývajúceho.

Návštevníci sa zaevidujú do knihy návštev na recepcii zariadenia. Zamestnanec recepcie ohlási každú návštevu (súkromnú aj pracovnú). Vprípade, že sa jedná o osobnú návštevu určenú pre prijímateľa sociálnej služby, táto sa ohlási službukonajúcemu zamestnancovi ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku  na príslušnom ddelení. Tento overí, či prijímateľ sociálnej služby s návštevou súhlasí a zabezpečí aby priebeh návštevy nenarušil jeho pohodlie a pohodlie spolubývajúceho.

CSS STUDIENKA môže za účelom udržania sociálnych väzieb prijímateľa sociálnej služby poskytnúť na prechodnú dobu ubytovanie príbuzným alebo blízkym priateľom prijímateľa sociálnej služby. O poskytovaní takéhoto ubytovania a bližších podmienkach rozhoduje riaditeľ zariadenia.

 

!  V rámci zachovania súkromia prijímateľov je zakázané v priestoroch zariadenia fotografovanie alebo zhotovovanie rôznych iných audiovizuálnych záznamov. Výnimku z tohto zákazu udeľuje riaditeľ zariadenia.

 

! Z bezpečnostných dôvodov a dôvodov zabezpečenia požiarnej ochrany platí v celej budove a areáli zariadenia prísny zákaz manipulovať s otvoreným ohňom,fajčiť (okrem priestorov na to vyhradených a označených ako „FAJČIAREŇ“).