Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov  alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa:

a) poskytuje 
-    pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
-    sociálne poradenstvo
-    sociálna rehabilitácia
-    ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
-    osobné vybavenie
b) zabezpečuje 
-    záujmová činnosť
-    ošetrovateľská starostlivosť
c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

 

CSS STUDIENKA poskytuje sociálnú službu v zariadení pre seniorov formou celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 13 prijímateľov

 

  • Informácie pre žiadateľa
  • Informácie o aktuálnom počte prijímateľov, voľných miestach a žiadateľoch 
  • Tlačiva žiadosti a príloh