Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Vychádzky mimo areál zariadenia

Prijímatelia sociálnej služby môžu vychádzať abyť mimo areál CSS STUDIENKA neobmedzene.

Vzáujme svojej bezpečnosti a ochrany zdravia odporúčame nahlásiť odchod, miesto pobytu a približnú dobu návratu službukonajúcemu vrátnikovi.

Ak prijímateľ sociálnej služby plánuje počas dňa dlhší pobyt mimo areál zariadenia (napr. celodenný výlet),odporúčame takýto pobyt konzultovať s vedúcou ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku, aby mu mohli byť zabezpečené všetky nevyhnutné služby (lieky, stravovanie apod.)

Ak je u prijímateľa sociálnej služby zvýšené riziko úrazu, pádu, stratenia sa a pod. vychádzku mimo areál zariadenia zváži službukonajúci zamestnanec príslušného oddelenia. Vprípade pochybnosti o samostatnom zvládnutí pohybu prijímateľa sociálnej služby mimo areál CSS STUDIENKA konzultuje vhodnosť vychádzky so sociálnym pracovníkom. V prípade nevyhnutnej potreby a prevádzkových možnosti môže byť takémuto prijímateľovi sociálnej služby zabezpečený náležitý dohľad a sprievod

Pri nariadení karantény hygienickou službou sa musí dodržať zákaz vychádzok a obmedzenie vzájomných návštev na izbách resp. spoločných priestoroch.Písomný zákaz bude vždy uverejnený na hlavných dverách a prijímatelia sociálnej služby budú o ňom vhodnou formou informovaní.