Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Zariadenie pre seniorov

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

pobytová celoročná

13

pobytová týždenná

1

ambulantná

1

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

20* 9 11

pobytová týždenná

0 0 0

ambulantná

0 0 0

*Pozn. 7 prijímatelia boli bezodkladne prijati  na miesta  určené pre prijímateľov inej pobytovej sociálnej služby

Počet voľných miest:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET VOĽNÝCH MIEST

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

0

0

0

pobytová týždenná

0

0

0

ambulantná

0

****

Evidencia žiadateľov:

⇒MUŽI

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1.        

⇒ ŽENY

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. OcÚ - 10/2020-05 VIR Pobytová - celoročná 17.12.2020 dobrovoľne odložený nástup
2. MSÚ - 738/2017-002 Pobytová - celoročná 19.02.2021 neurčený
3. OcÚ - SOcÚ/21/21/HR-2 Pobytová - celoročná 03.06.2021 neurčený
4. OcÚ - 2796/5972/2020 Pobytová - celoročná 13.10.2022 neurčený

aktualizované: 13.1.2023