Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Predmet činnosti

 

1) formou celoročnej pobytovej sociálnej služby:

 • pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby; alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov v zariadení pre seniorov s kapacitou 13 prijímateľov

 • pre dospelé fyzické osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie v domove sociálnych služieb s kapacitou 43 prijímateľov

 • pre dospelé fyzické osoby, ktoré majú  zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinova porucha,  skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosndróm  v špecializovanom zariadení s kapacitou 43 prijímateľov

2) formou týždennej  pobytovej sociálnej služby:

 • pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby; alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov v zariadení pre seniorov s kapacitou 1 prijímateľ

 • pre dospelé fyzické osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie v domove sociálnych služieb s kapacitou 1 prijímateľ

 • pre dospelé fyzické osoby, ktoré majú  zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinova porucha,  skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosndróm  v špecializovanom zariadení s kapacitou 1 prijímateľ

3) formou ambulantnej sociálnej služby:

 • pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby; alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov v zariadení pre seniorov s kapacitou 1 prijímateľ

 • pre dospelé fyzické osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie v domove sociálnych služieb s kapacitou 1 prijímateľ

 • pre dospelé fyzické osoby, ktoré majú  zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinova porucha,  skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosndróm  v špecializovanom zariadení s kapacitou 1 prijímateľ

4) formou podpornej sociálnej služby

 • fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo dovŕšila dôchodkový vek - stravovanie  v jedálni s kapacitou 15 orijímateľov

 • fyzickj osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným  stavom, ktorá dovŕšila  vek  15  a viac rokov v dennom centre s kapacitou 10 prijímateľov

 • fyzickej osobe,  ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím je poskytovaná odľahčovacia sociálna služba , ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

 

5) formou terénnej sociálnej služby

 • fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným  postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou  schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie - prepravná služba v obci Novoť a jej okolí