Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Denné centrum

Denné centrum je určené pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek alebo fyzické osoby   s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným  stavom, ktoré dovŕšili  vek  15  a viac rokov.

Čo ponúkame pre prijímateľa? 

Pre každého návštevníka denného centra máme v príjemnom prostredí s  kolektívom kvalifikovaných zamestnancov a prijímateľov pobytovej sociálnej služby pripravenú pestrú paletu terapií a záujmových činností. Denné centrum chce byť miestom, ktoré pomôže sociálne znevýhodneným občanom odstrániť stereotyp každodenných dní, eliminovať pocit menejcennosti. V priestoroch CSS STUDIENKA chceme poskytnúť priestor na uspokojovanie záľub a záujmov,  na sebarealizáciu a rozvoj zručnosti i tvorivosti. Rozvíjaním sociálnych zručnosti s dôrazom na rozvoj sebestačnosti sa chceme pokúsiť u prijímateľov tejto sociálnej služby znížiť mieru odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Našim cieľom je ponúknuť členom miestnej komunity priestor na kultúrno-spoločenský život, priestor na nadväzovanie kontaktov,  priestor na aktívne trávenie času pri činnostiach ktoré ich tešia a zaujímajú.

Čo ponúkame rodinám prijímateľov?

Pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými členmi je to istá forma odľahčovacej služby, ktorá dáva  priestor na regeneráciu vlastných síl.

Čo je potrebné, aby prijímateľ mohol navštevovať denné centrum?

Záujemca o pobyt v dennom centre vyplní žiadosť o poskytovanie podpornej sociálnej služby   v dennom centre a zašle ju na adresu zariadenia. Zodpovední zamestnanci sa s ním skontaktujú a dohodnú podmienky poskytovania tejto sociálnej služby.

Kde sa denné centrum nachádza?

Denné centrum sa nachádza v budove CSS STUDIENKA. Prístup do budovy je bezbariérový.  V zariadení sa nachádza výťah. Pre prijímateľov sú v priestoroch k dispozícií:

- na prízemí vestibul s recepciou a TV prijímačom,  2 WC s predsienkou a umývadlom s prívodom teplej a studenej tečúcej vody, kuchynka vybavená elektrospotrebičmi (rýchlovarná kanvica a mikrovlnná rúra) multifunkčná pracovná miestnosť vybavená kuchynským kútikom, knižnica vybavená  počítačmi (denná miestnosť), terapeutická miestnosť poskytujúca priestor na sociálnu rehabilitáciu a arteterapiu.

- na podkroví  kaplnka, 2 WC s dvoma umývadlami  s prívodom teplej a studenej tečúcej vody, kuchynka, multifunkčná spoločenská miestnosť poskytujúca priestor aj na liečebnú telesnú výchovu, hru Boccia, stolný tenis, ... priestory rehabilitácie, snoezelen miestnosť.

Aká je prevádzková doba v dennom centre?

Prijímatelia navštevujú denné centrum podľa vopred stanoveného harmonogramu a dohodnutých zmluvných podmienok

  • pondelok – piatok  spravidla v čase  od 8:00 do 15:00,
  • počas voľných dní a štátnych sviatkov len v prípade organizovania nejakého kultúrneho alebo športového podujatia,
  • individuálne je možné dohodnúť aj iný čas. Nesmie však byť narušený denný režim prijímateľov pobytovej formy sociálnej služby, najmä čas nočného pokoja.

Aká je úhrada za poskytované sociálne služby?

Prijímateľ sociálnej služby v dennom centre platí úhradu za  poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch a za upratovanie v zmysle platného cenníka - viac

 

  • Informácie pre žiadateľa
  • Informácie o voľných miestach a evidencia žiadateľov  
  • Tlačiva žiadosti a príloh

 

CSS STUDIENKA ponúka pre návštevníkov denného centra aj:

 

STRAVOVANIE -  v  jedálni CSS STUDIENKA formou jedného hlavného jedla  (obeda).  Viac

PREPRAVNÚ SLUŽBU   -  fyzickej osobe s ťažkým zdravotným   postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo  fyzickej osobe  s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou  schopnosťou pohybu  po rovine alebo po schodoch  a obmedzenou schopnosťou orientácie. Viac