Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Prepravná služba

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

terénna

neurčená

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV

Spolu

Muži

Ženy

terénna

19

9

10

Vzhľadom na skutočnosť, že nie je momentálne určená kapacita neuvádzame počet voľných miest a evidenciu žiadateľov.

Prepravná služba sa poskytuje ako terénná sociálna služba v obci Novoť a jej okolí. Je určená fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným  postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou  schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

aktualizované: 15.7.2024