Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

O nás

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA

 

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA je v zriaďovateľskej pôsobnosti žilinského samosprávneho kraja. Nachádza v centre obce Novoť. Ide o  jednu z  mladších  zamagurských obcí na severe Slovenska v malebnom prostredí Hornej Oravy. Obec Novoť patrí do okresu Námestovo, nachádza sa v  nadmorskej výške 752 m n. morom  a hranica novoťského chotára susedí s Poľskom. Obec s viac ako 3500 obyvateľmi má vybudovanú infraštruktúru.

V bezprostrednom okolí zariadenia sa nachádza rímsko-katolícky kostol s príjemne upraveným okolím, mimo rušivých okolitých vplyvov iných činností. Prostredie CSS STUDIENKA  vytvára predpoklady na plnohodnotný život prijímateľov, ktorí okrem slávnostných spoločenských podujatí, majú možnosť venovať' sa voľno - časovým aktivitám aj vo všedné dni. Zariadenie umožňuje otvorený kontakt nielen s príbuznými, ale aj s ostatnými občanmi Novote a okolia.

Zariadenie  bolo postavené ako účelová budova v akcii Z (svojpomocnej aktivity obyvateľov obce) a uvedená do prevádzky v roku 1989. Okresný úrad v Dolnom Kubíne zriadil od 1.1.1991 Domov dôchodcov v Novoti ako samostatnú rozpočtovú organizáciu. Následne Krajský úrad v Žiline zriadil od 24.07.1996 Domov dôchodcov. Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine organizácie sa zmenil názov zariadenia  na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých. Zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých od 01.07.2002 sa stal Žilinský samosprávny kraj. Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj od 01.06.2010 zmenil názov zariadenia na Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť. S účinnosťou od 15.4.2016, na základe Dodatku č. 4 sa zmenil názov organizácie na Centrum sociálnych služieb STUDIENKA a  od 1.5.2016 rozšírilo poskytovanie sociálnych služieb o podporné sociálne služby a terénnu sociálnu službu.

Budova bola postavená ako  účelová päťpodlažná budova, ktorou prechádzajú   2 výťahy. Jeden je určený pre  potreby prevádzky (rozvoz stravy na oddelenia) druhý osobný výťah je určený na prepravu osôb.  Do budovy je bezbariérový prístup.

Na prízemí zariadenia sú umiestnené kancelárske, pracovné miestnosti, jedáleň a kuchyňa. Ostatné prevádzkové miestnosti (sklady, práčovňa, kotolňa) sú umiestnené v suteréne budovy. Ubytovaciu časť zariadenia tvoria prevažne dvoj a trojlôžkové izby s príslušenstvom, ošetrovne, kuchynky a kúpeľne, ktoré sa nachádzajú na treťom a štvrtom poschodí.

Na najvyššom poschodí je umiestnená kaplnka, veľká spoločenská miestnosť, rehabilitácia,  snoezelen miestnosť a niekoľko izieb pre  prijímateľov.

Pre výkon činností spojených s osobnou hygienou imobilných prijímateľov sociálnej služby máme zriadené bezbariérové kúpeľne, s výškovo nastaviteľnými vaňami.  Manipuláciu so zdravotne a  telesne postihnutými prijímateľmi uľahčujú špeciálne pomôcky a prepravné zdvíhacie zariadenie.

Areál zariadenia tvorí malý park s lavičkami a záhradným altánkom, ktorý slúži na  relaxáciu a oddych prijímateľov sociálnej služby.  Nachádza sa tu aj „políčko“, kde prijímatelia sociálnej služby v rámci nácviku pracovných zručnosti  pestujú bylinky, kvety  a niektoré druhy zeleniny.

Zariadenie poskytuje sociálne služby:

1) formou celoročnej pobytovej sociálnej služby:

  • pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby; alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov v zariadení pre seniorov s kapacitou 13 prijímateľov

  • pre dospelé fyzické osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie v domove sociálnych služieb s kapacitou 30 prijímateľov

  • pre dospelé fyzické osoby, ktoré majú  zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinova porucha,  skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosndróm  v špecializovanom zariadení s kapacitou 59 prijímateľov

2) formou podpornej sociálnej služby

  • fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo dovŕšila dôchodkový vek - stravovanie  v jedálni s kapacitou 15 prijímateľov

  • fyzickj osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným  stavom, ktorá dovŕšila  vek  15  a viac rokov v dennom centre s kapacitou 10 prijímateľov

  • fyzickej osobe,  ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím je poskytovaná odľahčovacia sociálna služba , ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

3) formou terénnej sociálnej služby

  • fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným  postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou  schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie - prepravná služba v obci Novoť a jej okolí

 

Služby prijímateľom a chod celého zariadenia zabezpečuje celkovo 76 zamestnancov. Po prepočítaní pracovných úväzkou je to 72,5 zamestnanca v zložení:

Dokument11.jpg