Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

O nás

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA

 

Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb

 

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA  sa nachádza v centre  jednej z mladších zamagurských obcí na severe Slovenska v malebnom prostredí Hornej Oravy. Obec Novoť patrí do okresu Námestovo, nachádza sa v  nadmorskej výške 752 a hranica novoťského chotára susedí s Poľskom. Obec má vybudovanú infraštruktúrou, ktorá ma viac ako 3 500 obyvateľov.

Centrum bolo postavené ako účelová budova v akcii Z (svojpomocnej aktivity obyvateľov obce) a uvedená do prevádzky v roku 1989. Okresný úrad v Dolnom Kubíne zriadil od 1.1.1991 Domov dôchodcov v Novoti ako samostatnú rozpočtovú organizáciu. Následne Krajský úrad v Žiline zriadil od 24.07.1996 Domov dôchodcov. Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine organizácie sa zmenil názov zariadenia  na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých. Zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých od 01.07.2002 sa stal Žilinský samosprávny kraj. Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj od 01.06.2010 zmenil názov zariadenia na Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť. S účinnosťou od 15.4.2016, na základe Dodatku č. 4 sa zmenil názov organizácie na Centrum sociálnych služieb STUDIENKA. Od 1.5.2016 rozšírilo poskytovanie sociálnych služieb o denné cenrum a prepravnú službu. K 1.8.2023 na základe potrieb komunity bola prehodnotená a upravená kapacita.

 

Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb

 

Prijímatelia sú ubytovaní v jednej 4-podlažnej budove, ktorá je rozdelená na dve oddelenia podľa poschodí. Izby sú prevažne dvojposteľové a trojposteľové a pri ubytovaní sa dbá na osobnostné predpoklady a individuálne potreby.
Prijímatelia  majú k dispozícii spoločenskú miestnosť, kaplnku, snoezelen miestnosť,  pracovné miestnosti, knižnicu s možnosťou práce na počítači.

Okolie centra obklopuje pekný park, ktorý spolu s okolím kostola vytvára areál vhodný na oddych a prechádzky. 

Prostredie CSS STUDIENKA  vytvára predpoklady na plnohodnotný život prijímateľov, ktorí okrem slávnostných spoločenských podujatí, majú možnosť venovať' sa voľno - časovým aktivitám aj vo všedné dni. Zariadenie umožňuje otvorený kontakt nielen s príbuznými, ale aj s ostatnými občanmi Novote a okolia.

V zariadení, ktoré má vlastnú kotolňu, práčovňu a kuchyňu pracuje 76 zamestnancov, po prepočítaní úväzkou je to 72,5 zamestnanca. Z toho je 7 administratívnych zamestnancov,  22 (po prepočítaní úväzku 20) zamestnancov vykonávajúcich obslužné činnosti. V priamom kontakte s prijímateľom je 45,5 zamestnancov v zložení:

sociálny pracovník

1

sestra, osoba zodpovedná za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti

1

sociálny pracovník, vedúci úseku sociálnej práce

1

sociálny pracovník

2

asistent sociálnej práce

1

inštruktor sociálnej rehabilitácie, vedúci úseku sociálnej rehabilitácie

1

inštruktor sociálnej rehabilitácie

3

inštruktor pre rozvoj pracovných zručnosti

2,5

referent opatrovateľskej služby, vedúci ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku

1

nutričný terapeut, skladník

1

sestra

17

praktická sestra

1

opatrovateľka

11

sanitár

1

fyzioterapeut

1

 

 

Predmet činnosti:

Poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana:

1) formou celoročnej pobytovej sociálnej služby:

  • pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby; alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov v zariadení pre seniorov s kapacitou 13 prijímateľov

  • pre dospelé fyzické osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie v domove sociálnych služieb s kapacitou 30 prijímateľov

  • pre dospelé fyzické osoby, ktoré majú  zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinova porucha,  skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosndróm  v špecializovanom zariadení s kapacitou 59 prijímateľov

2) formou podpornej sociálnej služby

  • fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo dovŕšila dôchodkový vek - stravovanie  v jedálni s kapacitou 15 prijímateľov

  • fyzickj osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným  stavom, ktorá dovŕšila  vek  15  a viac rokov v dennom centre s kapacitou 10 prijímateľov

  • fyzickej osobe,  ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím je poskytovaná odľahčovacia sociálna služba , ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

3) formou terénnej sociálnej služby

  • fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným  postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou  schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie - prepravná služba v obci Novoť a jej okolí