Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Pobyt mimo zariadenia

Každý prijímateľ sociálnej služby ma právo na prerušenie poskytovania sociálnej služby v zmysle platnej legislatívy a platného VZN Žilinského samosprávneho kraja.

Vprípade prijímateľa sociálnej služby, ktorý vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje dohľad je potrebné o pobyte mimo CSS STUDIENKA oboznámiť kontaktnú osobu, ktorú si určil prijímateľ.

Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie.

Pre účely vrátenia úhrady za neprítomnosť požadujeme, aby prijímateľ sociálnej služby svoju neprítomnosť oznámil službu konajúcemu zamestnancovi ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku, zdôvodu odhlásenia stravovania a to:

  • na dni utorok –piatok: predchádzajúci deň do 9:00hod,
  • na sobotu až pondelok : v piatok do 9:00 hod,
  • na sviatok (sviatky),obdobie ďalšieho voľna a prvý nasledujúci pracovný deň: posledný pracovný deň predchádzajúci voľnu do 9:00 hod.

Službu konajúci zamestnanec bezprostredne po tom, čo mu prijímateľ sociálnej služby oznámi svoju neprítomnosť urobí o tom zápis.

Odporúčame, aby prijímateľ sociálnej služby akékoľvek zmeny v dĺžke alebo mieste svojho pobytu mimo zariadenia oznámil včas, aby mohol byť odhlásený zo stravovania, aby mu mohli byť v prípade potreby presunuté termíny u lekárov, odoslaný príjem a pod.

Ak prijímateľ sociálnej služby neohlási dĺžku a miesto pobytu mimo zariadenia včas nebude mať garantované odhlásenie stravovania, následné vrátenie úhrady v zmysle platných predpisov a ani zabezpečenie služieb podľa predchádzajúceho bodu.

V prípade, že službu konajúci zamestnanec ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku zistí, že prijímateľ sociálnej služby nie je v zariadení prítomný dlhší čas a nie je známe ani miesto jeho pobytu je túto skutočnosť povinný oznámiť ihneď potom, čo sa o tom dozvedel vedúcemu ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku alebo riaditeľovi, ktorí príjmu príslušné opatrenia.