Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Informácie pre žiadateľa

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA poskytuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V našom centre sociálnych služieb nájdete:  

 • Zariadenie pre seniorov,  kde poskytujeme sociálnu službu formou

  • formou celoročnej pobytovej sociálnej služby pre 13 prijímateľov 
  • formou týždennej pobytovej sociálnej služby 1 prijímateľa 
  • formou ambulantnej sociálnej služby 1 prijímateľa 

... viac

 • Domov sociálnych služieb,  kde poskytujeme sociálnu službu formou: 

  • formou celoročnej pobytovej sociálnej služby pre 13 prijímateľov 
  • formou týždennej pobytovej sociálnej služby 1 prijímateľa 
  • formou ambulantnej sociálnej služby 1 prijímateľa 

...viac

 • Špecializované zariadenie,  kde poskytujeme sociálnu službu formou: 

  • formou celoročnej pobytovej sociálnej služby pre 13 prijímateľov 
  • formou týždennej pobytovej sociálnej služby 1 prijímateľa 
  • formou ambulantnej sociálnej služby 1 prijímateľa 

...viac

 • Denné centrum

 • podporná sociálna služba poskytovaná ambulantnou formou s  kapacitou 10 prijímateľov

...viac

 • Jedáleň

 • podporná sociálna služba, kde poskytujeme jedno hlavné jedlo – obed.

...viac

 • Prepravnú službu

 • terénna sociálna služba s miestom poskytovania Novoť a okolie.

...viac

 • Odľahčovaciu službu

 • poskytovaná ako pobytová sociálna služba  alebo ako ambulantná sociálna služba (najmenej 12 hodín denne) najviac na 30 kalendárnych dní v roku
 • poskytovaná len v prípade že na požadovaný čas máme voľné vhodné  lôžko z dôvodu dočasne neobsadeného miesta alebo z dôvodu prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľovi, ktorý súhlasí s obsadením jeho lôžka počas jeho neprítomnosti

....viac