Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Čo je cieľom odľahčovacej služby? 

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

Akou formou sa poskytuje odľahčovacia služba?

CSS STUDIENKA poskytuje odľahčovaciu službu ako pobytovú sociálnu službu alebo ambulantnú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne.  

Na aký dlhý čas môže byť poskytnutá odľahčovacia služba?

Táto služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.         

Ak osoba, ktorá opatruje, poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu uvedených dní. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.

Čo je potrebné, aby bola fyzickej osobe poskytnutá odľahčovacia služba?

Žiadateľ – fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ktorej má byť poskytovaná sociálna služba vyplní žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby a spoločne s prílohami doručí do zariadenia.

  • posudok z UPSVaR o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.          

Podmienka odkázanosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia tejto sociálnej služby považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

  • potvrdenie o príjme (dôchodku) za predchádzajúci  kalendárny mesiac  v čase podania žiadosti od opatrovanej osoby +  potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb (manžel/manželka, deti)
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (opatrovanej osoby)  v zmysle zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov  s podpisom overeným matrikou
  •  potvrdenie o trvaní nároku z UPSVaR o priznaní peňažného príspevku za opatrovanie
  • doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad o ustanovení opatrovníka, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony

 Po doručení žiadosti sa zodpovední zamestnanci skontaktujú  so žiadateľom a v prípade, že na požadovanú dobu máme dočasne neobsadené lôžko, resp. dohodnú podmienky poskytovania tejto sociálnej služby.

Aká je úhrada za poskytované sociálne služby?

Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za poskytnuté sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja.

Jednotlivé sumy sú uverejnené v  cenníku za poskytované sociálne služby. Samoplatca platí úhrady vo výške ekonomický oprávených nákladov

 

  • Informácie pre žiadateľa
  • Tlačiva žiadosti a príloh