Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Poslanie a vízia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.   

 

Našou víziou  je byť moderným zariadením, aplikujúcim v praxi najnovšie poznatky z oblasti sociálnych vied, opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti v súlade s ochranou ľudských práva a základných slobôd.

mailChceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý a preto:

mailNašou prioritou je  spolupráca s prijímateľmi sociálnej služby na optimalizácii nami poskytovaných sociálnych  služieb. Prijímatelia sociálnej služby sú našimi partnermi pri plánovaní a realizácií denných aktivít.

mailDlhodobú úspešnosť v poskytovaní sociálnych služieb  zakladáme na profesionalite našich pracovníkov a ich trvalom odbornom i osobnom rozvoji.

mailBezpečnosť a ochrana zdravia prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov, ako aj vzťah k udržovaniu a rozvoju životného prostredia je v trvalej pozornosti manažmentu nášho zariadenia.

mailKultúru nášho zariadenia pokladáme za významnú funkciu v rozvoji a dlhodobej schopnosti plniť požiadavky a potreby prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov využívajúc nástroje :

- motivácie a stimulácie k aktívnej účasti prijímateľov sociálnej služby na riešení nepriaznivej sociálnej situácie,

- efektívnej komunikácie,

- vzájomnej dôvery a otvorenosti...

mailPri našej práci staviame na prijatých hodnotách, ktoré sa odrážajú v našom prístupe k prijímateľom sociálnych služieb:

- dôstojne a s rešpektom

- s úctou a láskavosťou

- zmysluplne v atmosfére dôvery